پیشرفت در پروژه های سایبری

2
3
8
5
6

اطلاعات حساس وب

6

اطلاعات صنعتی/تجاری

38

اطلاعات پایگاه داده

25

اعتبارنامه ها

6

اطلاعات حساس وب

6

اطلاعات صنعتی/تجاری

38

اطلاعات پایگاه داده

25

اعتبارنامه ها